Criminalisering

Criminalisation
De toenemende criminalisering van maritieme professionals is een van de grootste zorgen in de branche waarmee Nautilus International te maken heeft. Wij voeren campagne om er zeker van te zijn dat onze leden kunnen werken zonder vrees voor strafrechtelijke vervolging voor incidenten en ongevallen die buiten hun macht zijn gelegen.

Inhoud van deze campagne

Ongevallen komen voor in elke branche, maar wanneer het zo ver is, behandelt geen enkele andere branche zijn arbeiders als criminelen. Bij maritieme ongevallen wordt er vaak geïmpliceerd dat zeevarenden op een of andere manier uit waren op een aanvaring, letsel of lekken van vloeistoffen.

Ondanks de internationale afhankelijkheid van de maritieme bedrijfstak komt deze vaak nauwelijks aan de orde in de media, in de politiek of bij het publiek, totdat er een groot ongeval is.

Wanneer er zich een ongeval voordoet, met name wanneer er sprake is van doden en gewonden onder de passagiers, of vervuiling, is de publieke opinie vaak ernstig geschokt en klinkt de roep om iemand persoonlijk aansprakelijk te stellen – kapiteins en hogere officieren meestal voorop.

Uit een onderzoek onder Nautilus-leden in 2010 bleek dat meer zeevarenden dan ooit de bedrijfstak de rug toekeren vanwege het risico van strafrechtelijke vervolging en de dreiging om de zondebok te worden.

Meer dan 90% van de respondenten was bezorgd over de voortdurende criminalisering van de bedrijfstak en voor meer dan twee-derde van hen had dit gevolgen voor hun beleving van het werken in de scheepvaart.

Uit de resultaten bleek een onthutsend gebrek aan informatievoorziening aan zeevarenden over de mogelijke juridische implicaties van hun werk, maar bijna alle respondenten gaven aan dat zij zich voor informatie eerder tot de Union dan tot hun werkgevers zouden wenden.

Wat we willen bereiken

De Union vindt dat de maritieme bedrijfstak op dezelfde manier als aan land gestationeerde beroepen moet werken. In veel andere bedrijfstakken bestaat er zelfregulering voor het aanspreken van personen die zijn betrokken bij ongevallen in een beroepsomgeving. Als bijvoorbeeld in de medische wereld een patiënt overlijdt als gevolg van een medische fout, worden artsen niet standaard vervolgd voor doodslag en achter de tralies gezet; zij verschijnen voor een tuchtcollege en hun praktijkvergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat ze nalatig hebben gehandeld.

De maritieme bedrijfstak opereert internationaal en ongevallen kunnen overal ter wereld gebeuren. Nautilus is bezorgd dat zeevarenden geen informatie krijgen over lokale en internationale wetgeving voor de gebieden die ze doorkruisen, om te voorkomen dat ze bij het betreden van buitenlandse territoriale wateren en havens hierop inbreuk maken. In reactie op het onderzoek verschafte de Union naast de resultaten van het onderzoek een grote hoeveelheid informatie. Deze staat in het rapport Criminalisering van de zeevarende. De Union heeft werkgevers ook opgeroepen om hun werknemers te voorzien van alle benodigde informatie over de gebieden die zij doorkruisen.

Wat we al hebben bereikt

De scheepvaart is een internationale bedrijfstak en incidenten op zee gebeuren waarschijnlijk niet in uw eigen land. Daarom kunnen Nautilus-leden zich kosteloos laten bijstaan door zeerechtadvocaten in de hele wereld. Deze advocaten staan onze leden te allen tijde zonder kosten voor de persoon zelf bij. U vindt de lijst met advocaten in de hele wereld in ons ledengedeelte. Neem als u bent betrokken bij een ongeluk waar ook ter wereld altijd contact op met de Union zodra dat mogelijk is.

De Union heeft een handleiding over criminalisering uitgebracht met daarin advies over hoe te handelen als uw schip wordt bezocht door ambtenaren of als u wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeval.

De Union heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Richtlijnen voor rechtvaardige behandeling van zeevarenden in geval van maritieme incidenten en streeft na dat deze in geval van een maritiem incident door alle landen worden aangenomen en geïmplementeerd.

Wat er volgt

Wij blijven leden die worden gecriminaliseerd of die dat risico lopen ondersteunen en we blijven lobbyen bij overheden voor het aannemen en naleven van de richtlijnen voor rechtvaardige behandeling.

De Union organiseert vaak seminars over criminalisering waarbij gespecialiseerde advocaten leden informeren over het probleem van criminalisering en hoe om te gaan met maritieme incidenten. In het evenementenoverzicht van Nautilus ziet u of er spoedig een wordt georganiseerd of u kunt uw belangstelling aangeven door een e-mail aan [email protected].

Een van de essentiële voordelen van de Union voor leden is juridische bijstand aan personen die zijn betrokken bij maritieme incidenten. Als u geen lid bent, kunt u lid worden van de vakbond om van deze voordelen te profiteren.

Nautilus blijft lobbyen bij de Britse, Nederlandse en Zwitserse overheid en de EU om te voorkomen dat wetgeving voor zeevarenden het risico van criminalisering vergroot.
Wij blijven leden die bij onderzoeken zijn betrokken ondersteunen en zorgen ervoor dat zij toegang hebben tot de voorzieningen zoals bepaald in internationale verdragen.

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!