Pesten en intimidatie

Watch the ETF video: Say no to bullying, say no to harassment (second edition)
Uit onderzoek is gebleken dat pesten, intimidatie en discriminatie op de werkplek aandachtspunten in de maritieme bedrijfstak blijven. Nautilus voert al meer dan tien jaar campagne voor het uitroeien van het probleem en werkt aan het teweegbrengen van een cultuuromslag.

Inhoud van deze campagne

In 2000 hield Nautilus International (toen in het VK onder de naam NUMAST) een onderzoek onder vrouwelijke leden voor een beter begrip van de problemen betreffende gelijke kansen in de scheepvaartbranche. Uit het rapport bleek een alarmerende mate van intimidatie, een gebrek aan vertrouwen in meldingssystemen of de implementatie van eventuele beleidslijnen en dat er noch aan land noch op zee opleidingen voor deze problemen waren.

De Union werkte eerst met de Britse Koopvaardijkamer en later met de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) aan de ontwikkeling van de Richtlijnen voor scheepvaartmaatschappijen voor het uitbannen van intimidatie en pesten op de werkplek. Deze werden uitgebracht in 15 talen, samen met een begeleidende instructievideo.

De hoop was dat dit een omslag in de bedrijfstak in gang zou zetten, maar in 2010 overleed de Zuid-Afrikaanse vrouwelijke cadet Akhona Geveza onder verdachte omstandigheden op het onder Britse vlag varende containerschip Safmarine Kariba.

Het incident deed zich voor nadat mevr. Geveza een beschuldiging van verkrachting tegen een hogere officier had ingediend en in de nasleep ervan dienden andere cadetten aan boord aan aantal beschuldigingen van institutioneel treiteren en intimideren in.

Later dat jaar hield de Union, die inmiddels met de Nederlandse vakbond Nautilus NL in Nautilus International was opgegaan, een nieuw onderzoek onder alle leden om na te gaan of de situatie sinds het invoeren van de eerste richtlijnen was verbeterd. Uit het onderzoek van 2010 bleek behalve positieve ervaringen van velen dat bijna de helft op de werkplek persoonlijk was geconfronteerd met pesten, intimidatie of discriminatie.

Wat we willen bereiken

Nautilus is van mening dat er voor functies aan land en op zee een nultolerantiebeleid voor pesten en intimidatie op de werkplek moet bestaan. Wij voeren campagne om ervoor te zorgen dat onze leden de functies kunnen vervullen waarvoor ze zijn opgeleid zonder de vrees en zorgen dat pesten en agressie op de werkplek productiviteit in de weg kunnen staan, omdat bij een gevaar voor de geestelijke en fysieke gezondheid van werknemers op zee de veiligheid in het geding kan komen.

Wat we al hebben bereikt

Nautilus heeft een aantal onderzoeken gedaan naar en rapporten uitgebracht over pesten en intimidatie op de werkplek. Wij stonden ook individuele leden met aanklachten van pesten en intimidatie tegen hun werkgevers bij.

In 2013 presenteerde Nautilus de handleiding Bescherming en respect als hulp voor leden bij het identificeren en aanpakken van pesten en intimidatie op hun werkplekken. In 2014 bracht Nautilus samen met ECSA en ETF een herziene video en instructiehandleiding uit voor het identificeren en aanvechten van pesten in de bedrijfstak. De video behandelt verschillende scenario's van pesten op een schip en het begeleidende werkboek moedigt kijkers aan om de behandelde problemen te bespreken en de lessen op hun eigen werkplek in de praktijk te brengen. De Richtlijnen voor scheepvaartmaatschappijen voor het uitbannen van intimidatie en pesten zijn ook herzien en opnieuw uitgebracht.

Wat er volgt

Er zijn nu een aantal middelen in de strijd tegen pesten in de maritieme bedrijfstak en deze moeten zo breed mogelijk worden gecommuniceerd om op de wereldwijde vloot een cultuuromslag teweeg te brengen.

Leden worden aangemoedigd om de video, het werkboek en andere literatuur zo breed mogelijk via de sociale media en op hun werkplekken te verspreiden. Nautilus werkt ook met een aantal werkgevers aan opleidingen voor al het personeel over het identificeren en aanpakken van pesten en intimidatie op de maritieme werkplek.

Uit eigen onderzoek weten wij dat sommige leden worden geconfronteerd met pesten en intimidatie en er nooit iets over zeggen, omdat ze denken dat niemand hen gelooft, dat niemand hen zal helpen – of dat hen zelfs represailles staan te wachten.

Dit is schadelijk voor de scheepvaartindustrie, een verspilling van schaarse opleidingsmiddelen en moedigt jonge mensen bepaald niet aan tot een loopbaan in de scheepvaart.

Laat als u wordt gepest of geïntimideerd de situatie niet tot een crisis escaleren. Nautilus ondersteunt u bij het herkennen en aanpakken van het probleem – allereerst met een vrijblijvend (telefoon)gesprek over uw mogelijkheden. Ga naar onze pagina Hulp nodig? voor nummers die u kunt bellen en e-mailadressen die u kunt gebruiken.