Crew communications

Uit een aantal recente enquêtes van de Vakbond en andere maritieme organisaties blijkt dat slechts 50% van de zeevarenden internet heeft, en dat de toegang vaak zeer beperkt en duur is.

Uit een aantal recente enquêtes van de Vakbond en andere maritieme organisaties blijkt dat slechts 50% van de zeevarenden internet heeft, en dat de toegang vaak zeer beperkt en duur is.

Achtergrond

Uit het onderzoek van de Vakbond kwam ook naar voren dat bijna alle leden thuis internet hebben en gebruikmaken van wifi-apparatuur (zoals tablets en smartphones).
Het MLC stelt dat het bieden van tv en radio, pc's en internet- en e-mailtoegang tegen een redelijke vergoeding 'in overweging moet worden genomen' en de IMO en de Europese Commissie hebben al verklaard dat het verbeteren van de communicatie een van de prioriteiten binnen de bedrijfstak zou moeten zijn.

Connectivity at Sea Nautilus whitepaper

Meer dan 80% van de leden die de LRD-enquête in 2015 hebben ingevuld, vond dat verbetering van de communicatie een van de belangrijkste cao-kwesties is, waarbij alleen het punt lonen hoger scoort. Een aantal leden wilde ook in het buitenland gratis contact kunnen opnemen met de Vakbond, of beter contact kunnen opnemen met hun management aan wal, wat veel eenvoudiger zou zijn als bedrijven gratis internet zouden aanbieden.

Doelen

De campagne beoogt scheepvaartmaatschappijen te overtuigen tot het bieden van internettoegang voor alle leden (en dus ook andere zeevarenden) op hun schepen, en in de situaties waarin er al een basisvoorziening is, dit uit te breiden naar gratis wifi aan boord.
We willen een beter beeld krijgen van welke bedrijven al voorzieningen hebben, of dit voor verbetering vatbaar is en welke redenen bedrijven aanvoeren om dit niet aan te bieden. Leden.

krijgen zelf de middelen aangereikt om hun management te benaderen en uitleg te geven over de voordelen en de relatieve kosten en om eventuele misvattingen weg te nemen.

Campagnedoelstellingen

De eerste fase van de campagne is een onderzoek naar de percepties van leden over internet aan boord, hun wensen op dit vlak en welke apparatuur zij momenteel gebruiken. Hierbij is belangrijk dat we in kaart brengen of onze leden al zo ver zijn dat zij hun arbeidskeuzes daadwerkelijk laten afhangen van de beschikbaarheid van internet, en er zijn al aanwijzingen dat dit mogelijk het geval is.

Connectivity infographic 5 social

De bedrijven van onze leden worden bevraagd over hun voorzieningen op dit vlak en over eventuele redenen waarom zij dit niet willen aanbieden of uitbreiden.

Er is al veel informatie over het aanbieden van internet op zee en mogelijke risico's die verbonden zijn aan de implementatie ervan. Op basis van al deze gegevens kunnen we bepalen welke organisaties dit mogelijk zouden ondersteunen en waarmee we kunnen samenwerken om meer druk op scheepvaartmaatschappijen uit te oefenen. In dit kader gaan we ook overleggen met internetproviders om in kaart te brengen wat wifi op zee kost en hoe lastig het is om dit te installeren.

Op basis van deze enquêtes wordt er een pakket samengesteld dat Industrial Organisers, Lay Representatives en leden van de Vakbond de juiste handvatten geeft om dit onderwerp in hun eigen bedrijf ter sprake te brengen. Daarbij is er onder andere aandacht voor het doorbreken van fabels over kosten en veiligheid. Er komt een beleidsdocument waarmee de Industrial Organisers, Lay Reps en leden hun bedrijf kunnen benaderen waarin helder is omschreven waar de verantwoordelijkheden liggen voor veilig gebruik van internet en het niet in opspraak brengen van het bedrijf. Verder worden er suggesties gegeven over welke apparatuur er nodig is en hoeveel tijd en kosten er met het installeren gemoeid zijn. Dit document kan vervolgens worden gebruikt tijdens cao-onderhandelingen over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.

persuading shipping to give internet access to all seafarers is the aim of the Crew Communications strategic campaign

Om de bedrijfstak verder onder druk te zetten en te zorgen dat de leden betere internettoegang krijgen, gaan we met de campagne inspelen op alle actualiteiten waarbij het belang van internettoegang aan de orde is. Er wordt gebruik gemaakt van de sociale media om aandacht te vestigen op het feit dat zeevarenden, door het nomadische karakter van hun werk, niet evenveel internettoegang hebben als de meeste andere medewerkers aan wal.

In deze campagne wordt er een beroep gedaan op liefdadigheidsinstellingen voor zeevarenden om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van wifi in havens te verbeteren. In de enquête worden de leden gevraagd naar hun mening over wifi in havens om vast te stellen of er op dit vlak behoefte is aan verdere verbetering, zeker ook gezien het feit dat de meeste zeevarenden hun eigen apparatuur met wifi-functionaliteit hebben. Het kan zijn dat er door het toegenomen wifi-gebruik aan boord geen behoefte meer is aan wifi via deze liefdadigheidsinstellingen.